Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

STANDARDVILKÅR FOR PRIVAT PARKERINGSHÅNDHEVELSE (Langversjon)

 

1. STANDARDVILKÅRENES FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

1.1 Disse standardvilkårene inngår som en del av avtalen mellom fører av motorvognen
og parkeringsselskapet. Sammen med det som blir kalt ”Standardvilkår for parkering,
(kortversjon)” utgjør bestemmelsene nedenfor den fullstendige avtalen for parkering
mellom fører av motorvognen og parkeringsselskapet.

1.2 Formålet med standardvilkårene er å sikre forutberegnelig, rimelig og
forbrukervennlig parkeringshåndhevelse og fjerningsvirksomhet.

1.3 Standardvilkårene gjelder for den parkeringsvirksomhet som utøves av
X-firma.

1.4 Standardvilkårene er utarbeidet etter forhandlinger mellom bransjeorganisasjonene
Parkinor, NORPARK og Forbrukerombudet.

1.5 Når standardvilkårene bruker betegnelsen motorvogn menes også tilhenger til
motorvogn.

1.6 Standardvilkårene gjelder ikke eventuell parkeringshåndhevelse som blir omfattet
av forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr.

 

2. UTØVELSE AV PARKERINGS- OG FJERNINGSVIRKSOMHET

2.1 Selskapet

Selskapet plikter å gi kontrollørene forsvarlig opplæring, og det er selskapets ansvar
at kontrollørene holder en forsvarlig yrkesmessig og faglig standard.

2.2 Selskapets erstatningsansvar

Selskapets ansvar for skade som oppstår på motorvogn eller person på parkeringsområdet, følger av vanlige erstatningsrettslige regler og prinsipper. Som hovedregel vil selskapet være ansvarlig for påregnelig og dokumenterbart økonomisk tap som følge av skade som skyldes uaktsomhet av selskapet. Ved rettmessig fjerning av motorvogn, plikter selskapet å dekke dokumentert skade på motorvognen oppstått ved fjerningen.
Ved urettmessig fjerning av motorvogn, plikter selskapet å dekke førers/eiers dokumenterte økonomiske tap som følge av fjerningen.

2.3 Vedlikehold

Parkeringsselskapet og/eller grunneieren skal utføre nødvendig og forsvarlig vedlikehold av arealer som i næringsvirksomhet blir brukt til parkeringsutleie.

2.4 Kontrollørene

Kontrollører skal så snart som mulig etter ansettelsen gjennomgå og bestå NORPARKs kurs for parkeringskontrollører eller gjennomføre annen tilsvarende
opplæring. Kontrollører som ikke har utført NORPARKs kurs for
parkeringskontrollører eller gjennomført annen tilsvarende opplæring, skal i utførelsen
av kontrollarbeid være under veiledning og kontroll av annen person som oppfyller
kravet til opplæring. Kontrollører skal i tjenesten være uniformert og skal på forespørsel
legitimere seg.

2.5 Avlønning av kontrollører

Parkeringsselskap og fjerningsselskap skal ikke avlønne kontrollører
provisjonsbasert eller gjennom tilsvarende bonusordninger.

2.6 Tilrettelegging for forflytningshemmede

Parkeringsselskapet bør tilstrebe å tilrettelegge parkeringsområdet for parkering for forflytningshemmede.
Det bør blant annet reserveres egne parkeringsfelt for parkering for forflytningshemmede, gjerne i nærheten av eventuell betalings/registreringsautomat og adkomst. Parkeringsfeltenes størrelse bør ivareta forflytninghemmedes behov for noe større plass grunnet løfteanordninger etc. Forflytningshemmede bør også innvilges utvidet maksimal tid for parkering på parkeringsområder hvor det er opprettet slik maksimaltid.
Person med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede, er å anse som forflytningshemmet.

 

3. INFORMASJON PÅ PARKERINGSSTEDET

3.1 Skilting og oppmerking

Skilting og oppmerking skal utføres slik at en normalt oppmerksom fører vil forstå
sine rettigheter og plikter for parkering på gjeldende område. Parkeringsvilkårene skal
presenteres for fører før han/hun kan bli bundet av disse parkeringsvilkårene.

3.2 Prisinformasjon

Priser for parkering skal være entydige, klare og enkelt tilgjengelig. Timesprisen
for parkering skal så vidt mulig presenteres på skilt også ved innkjøringen til
parkeringsområdet. Avgiftsperioden må klart fremgå.

3.3 Betalingsinformasjon

Hvilke betalingsmidler som aksepteres og hvilke betalingsprosedyrer som må
følges for å betale parkeringsavgiften, skal fremgå av lett lesbart oppslag på eller ved
betalingsautomaten.

3.4 Standardvilkår

Kortversjonen av standardvilkårene for parkering skal fremgå av lett lesbart
oppslag på eller ved betalingsautomaten.

3.5 Maksimal tid

Dersom det er begrenset hvor lang tid motorvognen kan stå parkert, må dette
fremgå av lett lesbart oppslag på eller ved betalingsautomaten og om mulig også ved
innkjøringen til parkeringsområdet.

3.6 Avgiftsfri parkering

Dersom det er avgiftsfri parkering på parkeringsområdet, men det gjelder særskilte
regler for registrering, må dette klart og lett synlig fremgå av skilt på parkeringsområdet
og om mulig også ved innkjøringen til parkeringsområdet.

 

4. UTØVELSE AV KONTROLL

4.1 Utøvelse av kontroll på parkeringsområdet skal gjøres på en høflig og hensynsfull måte.

4.2 Kontrolløren skal dersom kvittering på betalt avgift ligger synlig, men er snudd, notere nummer på billetten.

4.3 Dersom parkeringsselskapet ilegger en fører av en motorvogn kontrollavgift, skal parkeringsselskapet sikre nødvendig dokumentasjon for sitt krav. Tilsvarende gjelder ved fjerning av motorvogn.

4.4 Fører av motorvogn skal være gitt en rimelig frist for å sette seg inn i parkeringsvilkårene og foreta nødvendig betaling/registrering før kontrollavgift kan ilegges. Kontrollavgift kan uansett ikke ilegges før tidligst tre minutter etter at kontroll på parkeringsområdet er påbegynt.